Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Tryb kierowania

Komendą kieruje Komendant przy pomocy I  Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji. Na czas nieobecności Komendanta oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego, obowiązki Komendanta pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji jeden z Naczelników Wydziału Komendy.

W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Powiatowego Policji zakres jego zadań i kompetencji rozciąga się na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji.

Podział zadań i kompetencji I Zastępcy Komendanta Powiatowego określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta Powiatowego. Komendant Powiatowy może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

Komendant może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub pełnomocnika oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

Naczelnicy Wydziałów Komendy kierują podległymi im komórkami organizacyjnymi przy pomocy Zastępców Naczelnika, kierowników i bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. Zastępcy Naczelników Wydziałów wykonują obowiązki zgodnie z przydzielonymi im zadaniami określonymi w kartach opisu stanowiska pracy i odpowiadają za właściwe wykonywanie tych obowiązków bezpośrednio przed Naczelnikami. Zespołami kierują wyznaczeni do tego celu policjanci i pracownicy Policji. Naczelnicy, kierownicy oraz osoby wyznaczone do kierowania zespołami Komendy odpowiadają za całokształt realizowanych zadań wynikających ze szczegółowych zadań kierowanych przez nich komórek. Obowiązki, zadania, uprawnienia i kompetencje kierowników komórek organizacyjnych i osób wyznaczonych do kierowania zespołami, określają: karty opisów stanowisk pracy, opisy stanowisk pracy oraz odrębne przepisy w sprawie organizacji hierarchicznej w Policji, a także akty kierowania wewnętrznego Komendanta.

Podczas nieobecności Naczelników zastępują ich w pełnym zakresie praw i obowiązków wskazani przez nich Zastępcy Naczelnika. Podczas nieobecności Naczelnika, jego Zastępców, policjanta lub pracownika wyznaczonego do koordynacji pracy zespołu – obowiązki ich pełni osoba wyznaczona przez Komendanta lub I Zastępcę Komendanta Powiatowego nadzorującego dany Wydział, wyznaczenie to następuje w formie pisemnej.

Naczelnicy określają szczegółowe zadania podległych komórek organizacyjnych, które wprowadza w życie stosowną decyzją Komendant.

Kierowanie Komendą odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych i resortowych aktów prawnych, poleceniami Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz według form i metod określonych przez jego kierownictwo, a w szczególności poprzez:
1)wydawanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,
2)określenie kierunków działania,
3)prowadzenie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych i innych policjantów i pracowników Policji,
4)zarządzanie określonych odrębnymi przepisami kontroli, a także postępowań wyjaśniających, 
5)podejmowanie decyzji w sprawach bieżących oraz wydawanie doraźnych pisemnych lub ustnych poleceń.

Komendant:
1)odpowiada za prawidłową realizację zadań komórek organizacyjnych Komendy,
2)wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia, obowiązki i kompetencje przełożonego.

Współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących w terytorialnym zasięgu działania komendy.

1. Komendantowi Powiatowemu podlegają organy terenowe Policji:
1)Komendant Komisariatu Policji w Gorzycach; 
2)Komendant Komisariatu Policji w Pszowie; 
3)Komendant Komisariatu Policji w Radlinie;
4)Komendant Komisariatu Policji w Rydułtowach;
2.Komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji zobowiązane są do wzajemnej współpracy w zakresie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań wynikających z przepisów ogólnych, zarządzeń i poleceń Komendanta.
3.Przy załatwianiu spraw dotyczących zakresu działania dwóch lub więcej komórek organizacyjnych Komendy obowiązuje zasada koordynacji i uzgadniania merytorycznego sposobu załatwiania spraw, w takim przypadku nadzór merytoryczny pełni komórka wiodąca.
4.Koordynację współdziałania jednostek Policji w toku normalnej służby zapewniają dyżurni Komendy.
5.W sytuacjach kryzysowych koordynację współdziałania jednostek Policji  zapewnia Komendant, z udziałem, w uzasadnionych przypadkach, negocjatorów policyjnych.

Metryczka

Data publikacji 26.10.2010
Data modyfikacji 08.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Czajkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marta Czajkowska Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Ślaskim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Wija
do góry